Meny

PUL och integritetspolicy

Styrelsen i Ambrosia Asset Management har fastställt nedanstående PUL och integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvar

1.1 Ambrosia Asset Management AB (”Bolaget”), organisationsnummer 559020-0134, Birger Jarlsgatan 32B 4tr, 114 29 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Bolagets webbplats. Bolagets behandling av kunduppgifter följer Personuppgiftslag (1998:204).

1.2 Behandlingen av personuppgifter vid nyttjande av Bolagets tjänster sker, som huvudregel, efter att användaren fått information om, och därefter lämnat sitt samtycke till behandlingen.

1.3 Behandlingen har även stöd i 10 § Personuppgiftslagen. Bolaget behandlar vidare personuppgifter i syfte att genomföra transaktioner, att förhindra bedrägerier och liknande brottslighet samt att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). I förhållande till dessa lagar är personuppgiftslagen subsidiär.

2. Personuppgiftsbehandling

2.1 Bolaget samlar in personuppgifter, förnamn, efternamn, e-postadress, personnummer, adress, kontaktuppgifter och uppgifter om bankkontonummer, andelsägarinformation från köpare och säljare i samband med att de använder Bolagets tjänster.

2.2 Uppgifterna kan användas av Bolaget, och i förekommande fall av Bolagets samarbetspartners, för information och leverans av tjänsterna, samt som underlag för statistik. 

2.3 Uppgifterna kan analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

2.4 Personuppgifter kan lämnas ut till Bolagets samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

3. Bevarande av personuppgifter

3.1 Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke samt i den mån andra regelverk kräver att personuppgifter sparas. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

3.2 Bolaget bevarar användarnas personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.

4. Gallring av personuppgifter

4.1 Personuppgifter gallras/avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Från denna huvudregel undantas personuppgifter för användarkonton med pågående aktivitet och/eller saldo.

4.2 Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.

5. Hantering av cookies

Bolaget använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och används för att följa vad denne gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.

5.1 Permanenta cookies

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På Ambrosia fonders webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

5.2 Session cookies

En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session 3 cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På Ambrosia fonders webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder Ambrosia fonders tjänster.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

6. IT-säkerhet

Bolaget vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med 31 § personuppgiftslagen.

Bolaget har en särskild policy upprättad för hanteringen av informationssäkerhet i detta hänseende.

7. Registerutdrag och Personuppgiftsombud

7.1 Bolaget eftersträvar att som ett minimum ha ett registrerat Personuppgiftsombud. Det åligger den Personuppgiftsansvarige, Bolaget, att utse dessa personer.

7.2 Alla Bolagets kunder har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

7.3 Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Bolagets personuppgiftsombud:

Ambrosia Asset Management AB
Att: Ante Nilsson
Birger Jarlsgatan 32B 4tr
114 29 Stockholm
e-post: ante.nilsson@ambrosiafonder.se

“Ambrosia tillhandahåller en komplett portfölj för långsiktig tillgångsförvaltning”