Meny

Information om etiska frågor och incitament

Av 12 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder framgår att 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder rörande hantering av etiska frågor också ska gälla för en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder. Mot denna bakgrund har Ambrosia Asset Management AB (”Bolaget”) fastställt riktlinjer för hanteringen av etiska frågor.

Enligt gällande regelverk får Ambrosia Asset Management AB i samband med förvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra Ambrosia Asset Management AB från att agera i andelsägarnas intresse.

Andelsägare kan på begäran erhålla ytterligare information om vilka incitament som Bolaget betalar eller tar emot.

“Ambrosia är en hedgefond med makroinriktning.”