Meny

Hållbarhetsarbete

Ambrosia Asset Management AB har fastställt riktlinjer för Hållbarhetsarbete i Ambrosias fonder. Ett fondbolag skall enligt 4 kap. 24 § LVF 2004:46 lämna information angående fondernas förvaltning med avseende på hållbarhet.


Fondens investeringar sker enligt en viss investeringsprocess och i denna process ingår att avgöra om en investering är förenlig med Bolagets etiska principer. Ambrosia investerar huvudsakligen i instrument kopplade till räntemarknaderna och valutamarknaderna. I aktiemarknaderna sker investeringarna främst via futures.


FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI
Bolaget har i egenskap av fondbolag antagit FN:s principer för ansvarsfulla investeringar - PRI (Principles for Responsible Investments) www.unpri.org. Bolaget undertecknade PRI 2016. Bolaget arbetar för att vara en ansvarsfull investerare för en hållbar och långsiktig samhällsutveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Integrering av hållbarhet i förvaltningen

Ambrosias investeringar kan betecknas som hållbara grundat i följande fakta:


Exkludering av bolag

Bolaget har i en av styrelsen antagen CSR-policy fastslagit att Ambrosia exkluderar investeringar i bolag verksamma inom bl a vapen, kontroversiella vapen, tobak samt företag som systematiskt bryter mot internationella konventioner.


Investeringar i obligationer och ränteinstrument

Fondens investeringar utförs uteslutande i G7-länder och de nordiska marknaderna. Bolagets investeringar i kreditrisker omfattas av samma exkludering av bolag som vid investeringar i aktier i enskilda bolag.


Investeringar i valutamarknaderna

Investeringar i valutamarknaderna sker i valutor på de globala valutamarknaderna. Investeringarna sker främst i derivatinstrument. Bolaget exkluderar affärer i valutor tillhörande länder upptagna på EU:s sanktionskarta (EU Sanctions Map) som lanserades under hösten 2017. Bolaget undantar dock investeringar i USD och CNY från denna lista. 


 “Ambrosia är en hedgefond med makroinriktning.”