Meny

Ambrosia XL

 

Nyckeltal per 2018-02-28

Avkastning

Avkastning senaste månad -2.02 %

Årsavkastning (YTD) -1.9 %

Avkastning rullande 12M -2.08 %

Avkastning sedan fondstart 2.06 %

Statistik

Genomsnittlig årsavkastning 0.99 %

Genomsnittlig årsvolatilitet 2.28 %

Sharpe kvot 0.7

Största ackumulerade värdefall -2.54 %

Andel positiva månader 64 %


Riskanalys

Value At Risk2

Sista dagen 0.59 %

Genomsnitt under månaden 0.65 %

Lägsta under månaden 0.59 %

Högsta under månaden 0.73 %

Balansomslutning, % av FFM3

Kort
Lång
Brutto

Genomsnitt under månaden 59 % 68 % 128 %

Sista dag 37 % 65 % 104 %


Ränterisk brutto i tioårsekvivalenter, % av FFM, Sista Dag4

OTC-Derivat 0 %

Clearinghus 134 %

Obligationer 34 %

Repomarknadsvärden 0 %

Totalt 168 %


Avkastningsanalys

Avkastningsfördelning per delstrategi

MACRO -1.4 %

RELATIVE VALUE -0.23 %

MARKET -0.39 %

RISK MANAGEMENT 0 %

Beta mot nyckelmarknader 6M5

OMRX T-Bond -1.05

SIX Return Index 0.03


Definitioner

1. Den månadsdatabaserade genomsnittliga årliga avkastningen över riskfri ränta (här: tremånaders statsskuldväxelränta) dividerat med (årliga) standardavvikelsen för denna avkastning

2. Risknivån mätt som den förväntade maximala dagliga förlusten på en 95% konfidensnivå (en dag av 20).

3. Värdet av samtliga finansiella tillgångar (exklusive repor och kassa, inklusive marknadsvärde av derivat) i relation till nettovärdet av fondens tillgånger (Nav)

4. Bruttovärdet för all ränterisk i relation till nettovärdet av fondens totala tillgånger (Nav). Bruttovärdet av ränterisken durationsjusteras för att motsvara risken i tioåriga svenska ränteswappar.

5. Det historiska linjära avkastningssambandet mellan Ambrosias bruttoavkastning och en given nyckelmarknad över den senaste sexmånadersperioden.

“Ambrosia är en hedgefond med makroinriktning.”