Meny

Fonderna

Ambrosias övergripande målsättning är att ge andelsägarna en positiv avkastning, oberoende av utvecklingen på finansiella marknader, samt att utbytet mellan avkastning och risk skall vara bättre än i en traditionell ränte- och aktieportfölj.
September insida

Ambrosias förvaltningsinriktning

Ambrosia Master är en så kallad makro hedgefond. Portföljen är sammansatt med tanke på att den skall vara motståndskraftig mot olika utfall i marknaden. Den totala portföljens egenskaper är därför i förgrunden. En viktig del av portföljanalysen syftar till att undvika koncentrationsrisker och andra extremrisker.

Portföljen kan schematiskt delas in i två strategier:

Makro och riktningshandel

Makro- och riktningshandel är investeringar som följer av förvaltarnas idéer rörande olika marknaders eller enskilda instruments framtida prisförändringar (korta eller långa positioner). Primärt görs sådana investeringar i marknader med lågt, eller inget, långsiktigt riskpremium såsom i valuta- och likvida räntemarknader.

Relativvärde handel

Investeringar som söker utnyttja skillnader i relativ avkastning mellan två, eller fler, likvärdiga eller besläktade tillgångar. En positiv korrelation mellan likartade tillgångar fungerar som ett skydd mot oväntade händelser och den allmänna marknadsutvecklingen. Inte sällan är det lättare för förvaltarna att göra en relativ jämförelse av två tillgångar än att välja ut en enskild tillgång.

Fondstruktur

Förvaltningen sker i en så kallad matar-/mottagarfondstruktur. Som kund investerar du i en av matarfonderna. Matarfonderna investerar i sin tur i mottagarfonden Ambrosia Master som sedan gör investeringar i de finansiella marknaderna.

                                  

Eftersom alla matarfonder investerar i samma mottagarfond (Ambrosia Master) förvaltas din investering på precis samma sätt, oberoende av vilken matarfond du investerar i. Läs gärna respektive fonds informationsbroschyr och faktablad.


Matarfond
Minsta belopp
Inlösenfrekvens
Fast avgift
Prestationsavgift
Ambrosia L
100,000 kr
Månadsvis
0,75 %
20 % över ssvx + 1 %
Ambrosia XL
10,000,000 kr
Kvartalsvis
0,5 %
15 % över ssvx + 1 %
Ambrosia XXL
300,000,000 kr
Halvårsvis
0,3 %
15 % över ssvx + 1 %

Vänligen notera att Ambrosia L och Ambrosia XL också finns tillgängliga som utdelande fonder avpassade för exempelvis stiftelser.


Ambrosias alla fonder är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. På förvaltningsbolagets hemsida www.ambrosiafonder.se finns informationsbroschyr och faktablad tillhörande fonderna att tillgå. Detta är ingen anmodan eller rekommendation att köpa andelar i fonderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Så här blir du kund hos oss!

Vi vill att det skall vara enkelt att köpa våra fonder. Klicka här och följ sedan de stegvisa instruktionerna.
“Det finns en stark intressegemenskap mellan förvaltarna och externa investerare genom att förvaltarna investerar det mesta av sina egna medel i fonderna”