Meny

Bolagets ersättningssystem

Av 3 kap. 22 § samt 9 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder framgår att Bolaget ska ha en ersättningspolicy. 

Enligt föreskrifterna ska Bolaget ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande

Styrelsen i Ambrosia Asset Management AB har fastslagit en ersättningspolicy för Bolaget vilken bygger på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem och alternativa investeringsfonder. Policyn omfattar samtliga anställda i Bolaget. Bolaget har identifierat risktagare och särskilt reglerad personal. Bolagets ersättningspolicy fastställs årligen vid styrelsens konstituerande möte.

Bolaget ersättningar till dess personal består enbart av fast lön. Under 2016 utgick lön endast till en av Bolagets anställda samt till en sommarvikarie. Total kostnadsförd ersättning uppgick till 1.2 Mkr inklusive sociala kostnader. 

Bolagets funktion för regelefterlevnad, Denovo Advokatbyrå AB, granskar årligen om överensstämmelse föreligger mellan Bolagets ersättningssystem och ersättningspolicyn.

Bolaget skall offentliggöra information om Bolagets ersättningspolicy och dess tillämpning enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-förordningen och Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013(CRR). Informationen offentliggörs i samband med offentliggörandet av årsberättelserna för AIF-förvaltarens fonder och årsredovisningen för Ambrosia Asset Management AB.

“Ambrosia är en hedgefond med makroinriktning.”