Meny

Bolagets CSR-policy

Fonden investerar i finansiella tillgångar i såväl Sverige som internationellt. Investeringarna sker i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar enligt en viss investeringsprocess och i denna process ingår att avgöra om en investering är förenlig med Bolagets etiska principer.

För att tillvarata våra andelsägares intressen på bästa sätt så har Bolaget valt att fastställa och tillämpa egna etiska riktlinjer. Målet är oberoende analyser och beslut baserade på konstaterbara objektiva fakta. Bolagets anställda skall inte styras av känslor, rykten eller påtryckningsgrupper.

Ambrosia investerar inte medvetet i: 

  •  Företag som producerar eller säljer kontroversiella vapen: antipersonella landminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen.
  •  Företag som utvecklar kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen. 
  •  Företag vars omsättning från utvinning av förbränningskol överstiger 20 procent. 
  •  Företag som avsiktligt eller systematiskt bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det kan gälla tortyr, frihetsberövande, tvångsarbete och barnarbete eller annat utnyttjande av barn. 
  •  Företag som medvetet skadar lokalbefolkningen eller undergräver det styre som valts i demokratiska val i företagets hemland eller de länder där företaget verkar. 
  •  Företag som medvetet orsakar hälsoskador eller miljööverträdelser i en väsentlig del av sin verksamhet. 
  •  Företag som baserar sin verksamhet på produktion av tobak. 
  •  Företag som bedöms basera sin verksamhet på korruption och mutor. 

Bolaget ser i sitt analysarbete att ett aktivt CSR arbete hos bolagen inte enbart är att betrakta som en kostnad, utan ett sätt att förbättra och utveckla bolagen till gagn för aktieägarna och därmed en komponent som bidrar till bättre framtida avkastning för fondandelsägarna i Ambrosia.

Bolagets riktlinjer är en integrerad del av analysprocessen, både före och efter en investering i ett värdepapper. Varje investeringstillfälle måste värderas oberoende och utifrån dess egenart, och Bolaget fäster större vikt vid ett företags avsikter och aktuella handlingar än dess historik.

Om Bolaget upptäcker att vi trots våra föresatser och mål har investerat i ett företag som bryter mot de etiska riktlinjerna ska detta innehav säljas.

“Ambrosia är en hedgefond med makroinriktning.”