Meny

Bästa möjliga resultat

Enligt 3 kap. 18 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska en AIF-förvaltare fastställa interna regler i enlighet med de krav som uppställs i artikel 27 och 28 EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 231/2013. Reglerna ska klargöra hur AIF-förvaltaren ska uppnå bästa möjliga resultat när denne utför en portföljtransaktion eller placerar order hos någon annan för att få portföljtransaktioner utförda.

När Bolaget utför en portföljtransaktion, tar Bolaget hänsyn till följande faktorer:

- priset och tillhörande kostnader
- snabbhet och sannolikhet av både utförande och avveckling
- transaktionens storlek och art samt dess påverkan på marknaden
- möjlighet att utföra portföljtransaktioner simultant på flera olika marknader (spreadpositioner)
- andra för utförandet väsentliga förhållanden.

Bolaget beaktar dessa faktorer vid tidpunkten för utförandet utifrån det finansiella instrumentet ifråga och rådande marknadsomständigheter.

Bolaget kommer normalt vid utförande av portföljtransaktioner att söka åstadkomma det bästa möjliga resultatet i form av det totala beloppet som ska betalas eller erhållas av fonden.

Bolaget har fastställt interna riktlinjer hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av motparter ska ske.

Andelsägare kan få tillgång till Bolagets interna riktlinjer om bästa möjliga resultat vid förfrågan samt vilka motparter som Ambrosia Asset Management AB använder för utförande av portföljtransaktioner

“Ambrosia är en hedgefond med makroinriktning.”